Overeenkomst tussen

Stichting OversluitClaim, met adres Dubbeldamseweg Noord 10, 3311 LX Dordrecht, en
Hypotheekboete B.V., met adres H.J.E. Wenckebachweg 210, 1096 AS Amsterdam, en
Deelnemer, degene die zijn belangen wenst te laten behartigen door Stichting OversluitClaim

Overwegende:

Deelnemerheeft een hypothecaire lening lopen bij een verstrekker van hypothecair krediet in Nederland dan wel heeft in het verleden een of meer van dergelijke leningen gehad. Onderdeel van de voorwaarden waaronder de hypothecaire lening(en) aan Deelnemer is (zijn) verstrekt, is de verplichting om bij het oversluiten van de lening voor het einde van de lopende rentevaste periode, een vergoeding (hierna ook te noemen: ‘boeterente’) te betalen. Deze boeterente is te hoog omdat zij meer bedraagt dan het financiële nadeel dat de verstrekker van de hypothecaire lening lijdt ten gevolge van het oversluiten. Deelnemer wenst de schade die hij als gevolg hiervan heeft geleden dan wel nog zal lijden, vergoed te krijgen. De bestaande en toekomstige vorderingen van Deelnemer worden hierna samen als de ‘Vordering’ aangeduid. De deelnemers aan de actie worden hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Deelnemers’ en hun vorderingen als ‘Vorderingen’.

Stichting OversluitClaimis een stichting in de zin van artikel 3:305a BW die is opgericht ten behoeve van deze collectieve actie. Het doel van Stichting OversluitClaim is er voor te zorgen dat de banken en de overige verstrekkers van hypothecair leningen: (1) hun boeterente verlagen en (2) de schade vergoeden die woningeigenaren hebben geleden en nog zullen lijden als gevolg van de te hoge boeterente. Stichting OversluitClaim zal in overleg met de banken en andere verstrekkers van hypothecair krediet treden over een schadevergoedingsregeling voor de Deelnemers. Als de banken daartoe niet bereid zijn zal Stichting OversluitClaim een of meer juridische procedures tegen de banken starten of ondersteunen.

Hypotheekboete B.V.zal de collectieve actie van Stichting OversluitClaim financieren. Dit betreft onder meer de kosten van het operationeel houden van Stichting OversluitClaim en de kosten van de advocaten en andere adviseurs van Stichting OversluitClaim. Daarnaast zal Hypotheekboete B.V ten behoeve van Stichting OversluitClaim diverse werkzaamheden verrichten zoals: het verzamelen en beheren van documenten en gegevens van de Deelnemers, het operationeel houden van de websites, het onderhouden van contacten met de Deelnemers en het berekenen en administreren van schadebedragen.

 

Partijen komen overeen als volgt:

Artikel 1         Stichting OversluitClaim behartigt de belangen van Deelnemer

1.1 Deelnemer ondersteunt de doelstelling en activiteiten van Stichting OversluitClaim. Deelnemer gaat er mee akkoord dat Stichting OversluitClaim de Vordering van Deelnemer zal proberen te incasseren. Stichting OversluitClaim zal op eigen naam en/of op naam van enkele personen wiens zaak als voorbeeld wordt genomen, met de banken en overige verstrekkers van hypothecair krediet in overleg treden om te bezien of er een collectieve schadevergoedingsregeling getroffen kan worden. Indien dat niet mogelijk is zal getracht worden om de aansprakelijkheid van de banken en overige verstrekkers van hypothecaire leningen zoveel mogelijk door de rechter vast te laten stellen. Aan de hand daarvan zal opnieuw getracht worden met de banken en overige verstrekkers van hypothecaire leningen, overeenstemming te bereiken over de te betalen schadevergoedingen. Voor zover dit juridisch mogelijk is en naar het oordeel van Stichting OversluitClaim nuttig kan zijn, kan zij procedures voeren om een (collectieve) schadevergoedingsregeling af te dwingen.

1.2 Indien de banken en de overige verstrekkers van hypothecaire leningen, nadat hun aansprakelijkheid door de rechter is vastgesteld, blijven weigeren om tot een redelijke vergoeding te komen, kan het nodig zijn om voor Deelnemer een individuele procedure te voeren om de Vordering te incasseren of andere maatregelen te treffen ter incasso van de Vordering van Deelnemer. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Stichting OversluitClaim dan beslissen hoe de incasso van de Vordering van Deelnemer verder zal worden aangepakt. Dat dit een collectieve actie is met zeer lage kosten per deelnemer, brengt met zich dat Stichting OversluitClaim en Hypotheekboete B.V. wel bevoegd maar niet verplicht zijn om voor Deelnemer een individuele procedure te voeren respectievelijk te financieren. Dat dit een collectieve actie is brengt eveneens mee dat Stichting OversluitClaim en Hypotheekboete B.V. niet gehouden zijn om aanwijzingen van Deelnemer op te volgen.

1.3 Deelnemer stemt er mee in dat Stichting OversluitClaim wordt gefinancierd en in andere zin wordt ondersteund door Hypotheekboete B.V. Deze ondersteuning betreft alle werkzaamheden en rechtshandelingen die naar het oordeel van Stichting Oversluitclaim dan wel Hypotheekboete B.V. nuttig kunnen zijn om de Vordering te innen. Deelnemer verklaart zich er mee akkoord dat Hypotheekboete B.V. de bijdrage van Deelnemer onder meer gebruikt om Stichting OversluitClaim te ondersteunen.

1.4 Deelnemer zal geen andere organisatie of persoon machtigen om zijn Vordering te innen. Echter, indien Stichting OversluitClaim en een of meer verstrekkers van hypothecair krediet een schikking treffen die algemeen verbindend verklaard wordt door het Gerechtshof te Amsterdam, zal Deelnemer het recht hebben om te verklaren dat hij niet deel wenst te nemen aan de algemeen verbindend verklaarde regeling en in dat geval iemand anders mogen machtigen om zijn belangen bij zijn Vordering verder te behartigen. Indien Deelnemer dat verklaart blijft Hypotheekboete B.V. recht houden op de succes fee van 10% als bedoeld in artikel 5.1.

1.5 Stichting OversluitClaim en Hypotheekboete B.V. zullen Deelnemer op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Dit zal gebeuren via hun website en/of per e-mail.

Artikel 2   Medewerking van Deelnemer

2.1 Deelnemer zal over enige tijd per e-mail worden uitgenodigd om informatie te verstrekken die Stichting OversluitClaim nodig heeft om de individuele schadeclaim van Deelnemer te onderbouwen. Van Deelnemer wordt verwacht dat hij daaraan zijn medewerking zal verlenen.

Artikel 3    Aansprakelijkheid

3.1 Stichting OversluitClaim, HypotheekBoete B.V. en hun bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schade die Deelnemer lijdt als gevolg van eventuele fouten die zij maken. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet.

3.2 De bedingen in deze overeenkomst zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor Stichting OversluitClaim en Hypotheekboete B.V. werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

3.3 Stichting OversluitClaim en Hypotheekboete B.V. zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden die zij inschakelen. Zij zijn bevoegd om mede namens Deelnemer beperkingen van aansprakelijkheid van derden die zij inschakelen, te aanvaarden.

Artikel 4   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

4.1 De rechtsverhouding tussen de partijen bij deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

Artikel 5    Kosten van deelname

5.1 Deelname aan de collectieve actie kost eenmalig € 25 en een succes fee van 10% van de vergoeding die Deelnemer zal ontvangen. De bijdrage van € 25 zal door Hypotheekboete B.V. uitsluitend worden besteed aan kosten ter ondersteuning van de collectieve actie van Stichting OversluitClaim. De succes fee van 10% wordt berekend over de vergoeding die Deelnemer zal ontvangen en komt toe aan Hypotheekboete B.V.

5.2 Onder de vergoeding die Deelnemer zal ontvangen wordt in dit verband verstaan het bruto bedrag dat aan Deelnemer zal toekomen in verband met de Vordering, ongeacht door wie dat bedrag wordt betaald, de naam die daar aan gegeven wordt, de juridische grondslag of de wijze waarop het bedrag aan Deelnemer ter beschikking wordt gesteld en ongeacht de belastingen die Deelnemer eventueel over of in verband met de vergoeding verschuldigd is. Hypotheekboete B.V. zal recht hebben op 10% van de vergoeding ongeacht of de vergoeding het resultaat is van haar inspanningen en/of de inspanningen van Stichting OversluitClaim.

5.3 Indien er een collectieve schadevergoedingsregeling getroffen wordt, zal getracht worden om als onderdeel van die regeling, met de banken en overige verstrekkers van hypothecair krediet een vergoeding overeen te komen voor de verschuldigde succes fees. Indien daarover overeenstemming bereikt wordt, zal Deelnemer (daarnaast) geen succes fee verschuldigd zijn over de door hem te ontvangen schadevergoeding.

5.4 Deelnemer zal er desgevraagd uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aan meewerken en mee instemmen dat 10% van het totale bedrag dat de banken en de overige verstrekkers van hypothecair krediet als schadevergoeding voor alle gedupeerden van de te hoge boeterente beschikbaar stellen, aan Hypotheekboete B.V. als succes fee betaald zal worden.

Artikel 6   Privacy

6.1 Stichting OversluitClaim en HypotheekBoete B.V. hebben het beheer van de gegevens van Deelnemer ondergebracht bij Ikbenfrits (Ikbenfrits is de handelsnaam van Hyposhaker B.V.). Ikbenfrits beheert deze gegevens in overeenstemming met de toepasselijke regels van de Autoriteit Financiële Markten, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 7   Opzegging door Deelnemer

7.1 Deelnemer heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen. Opzegging geeft geen recht op terugbetaling van de eenmalige bijdrage van € 25.

7.2 Bij opzegging door Deelnemer heeft Hypotheekboete B.V. recht op de overeengekomen succes fee van 10% indien het einde van de overeenkomst aan de deelnemer is toe te rekenen en de betaling van de succes fee, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Indien Hypotheekboete B.V. bij opzegging geen aanspraak kan maken op de (volledige) succes fee heeft Hypotheekboete B.V. recht op een in redelijkheid vast te stellen, deel daarvan.

Artikel 8   Opzegging door Stichting OversluitClaim of Hypotheekboete B.V.

8.1 Indien Stichting OversluitClaim het voortzetten van de collectieve actie niet langer nuttig acht of indien Hypotheekboete B.V. daar geen voldoende financiële middelen voor heeft, kunnen zij hun activiteiten beëindigen en deze overeenkomst opzeggen. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van de bijdrage van € 25.

Artikel 9   Bedenktijd Deelnemer

9.1 Deelnemer heeft het recht deze overeenkomst binnen 21 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen door dit formulier (pdf, 243kb) in te vullen en toe te sturen aan Hypotheekboete B.V. De termijn van 21 dagen begint als Deelnemer zich heeft aangemeld.

Artikel 10 Aanmelden en betaling

10.1 Door zich aan te melden en de bijdrage van € 25 te betalen, verklaart Deelnemer zich akkoord met het bovenstaande.