Beste deelnemer,

Het is tijd om u weer eens bij te praten over de Oversluitclaim. We hebben gemerkt dat er vragen leven over de manieren waarop we ons doel proberen te bereiken en welke tijdsplanning daarbij hoort. Daar gaan we hieronder op in. Daarnaast zijn er drie gerechtelijke uitspraken verschenen in zaken die door Achmea Rechtsbijstand zijn opgezet. Wij zijn niet inhoudelijk bij deze zaken betrokken maar de uitspraken zijn natuurlijk wel interessant en daarom zullen we ze bespreken.

Doel en strategie van Oversluitclaim
De centrale stelling van Oversluitclaim is dat de meeste geldverstrekkers in hun voorwaarden een methode voor de berekening van een oversluitvergoeding hebben opgenomen, die sterk in het nadeel is van de consument. Daardoor hebben veel deelnemers een te hoge boete betaald.

Ons belangrijkste doel is dat zoveel mogelijk van onze deelnemers een zo groot mogelijk deel van de vergoeding die zij hebben betaald, terugkrijgen. Om dit voor elkaar te krijgen voeren we meerdere juridische procedures en verrichten we onderzoek om structurele fouten bij banken te ontdekken. Omdat we een beperkt budget hebben moeten we zorgvuldig bepalen welke zaken we voor de rechter brengen. Er lopen nu drie zaken. We zijn van plan hier nog een zaak aan toe te voegen. De eerste uitspraak verwachten we aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar.

De bedoeling van het voeren van (voorbeeld)procedures is dat als deze gewonnen worden, de banken het niet op nog meer procedures zullen laten aankomen maar een schikking zullen willen treffen. De ervaring met andere collectieve claims leert echter dat banken niet snel bereid zijn om tot schikkingen te komen. De uitkomst van een voorbeeldprocedure geldt alleen tussen de partijen in die procedure. Andere deelnemers kunnen er geen recht aan ontlenen, hoogstens wat meer vertrouwen dat als zij zelf een zaak aanspannen, deze gewonnen zal worden. Het budget van Oversluitclaim is echter niet toereikend om voor al haar deelnemers – nu al bijna 12.000 – aparte rechtszaken te voeren. De banken realiseren zich dit. Ze verweren zich daarom in de zaken die aangespannen worden en stellen zich verder afwachtend op. Er zijn ook best al wat zaken geschikt. Dit is een tactiek van de banken om te voorkomen dat zaken voor de rechter komen. De banken wachten verder af of er meer juridische procedures volgen.

Daarom juichen wij het toe als de deelnemers die een rechtsbijstandverzekering hebben, daar een beroep op doen. Oversluitclaim ondersteunt hen daarbij. Wij melden zaken aan en volgen intensief hoe de rechtsbijstandverzekeraars deze behandelen. Met onze inhoudelijke betrokkenheid en ondersteuning willen we eraan bijdragen dat de zaken voortvarend aangepakt worden en dat de banken worden aangesproken op basis van de juridische argumenten die volgens ons het meest kansrijk zijn. Voor de deelnemers met een rechtsbijstandverzekering heeft het aanmelden van hun eigen zaak het voordeel dat deze onmiddellijk aangekaart wordt en dat de kosten van een eventuele rechtszaak door de verzekeraar gedekt worden. Het is ook in het belang van de overige deelnemers, omdat als er (potentieel) duizenden claims ingediend worden die tot duizenden rechtszaken kunnen leiden, de banken sneller bereid zullen zijn tot een schikking voor iedereen te komen. Inmiddels hebben wij alle zaken van de betreffende deelnemers bij de verzekeraars aangemeld. Helaas werken niet alle rechtsbijstandverzekeraars even goed mee. Wij hebben hier de afgelopen periode veel aandacht aan besteed en zullen dat ook de komende tijd blijven doen.

Naast de hierboven beschreven activiteiten blijven we druk uitoefenen op de banken door publiciteit te genereren. We zijn inmiddels meerdere keren bij het televisieprogramma Radar te gast geweest. Ook proberen we de politiek te betrekken. Na de lancering van de Oversluitclaim zijn er diverse Kamervragen gesteld en is de AFM een onderzoek gestart. Aan het begin van dit jaar hebben de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis aangegeven ook een rechtszaak te beginnen. Dat juichen wij uiteraard toe. Hoe meer acties hoe beter. Wij zien het als een bevestiging dat het maatschappelijk draagvlak voor de Oversluitclaim toeneemt.

Kortom, het eindresultaat staat voor ons voorop. Dat is een kwestie van lange adem en we zijn er van overtuigd dat we een veel grotere kans op succes hebben als we voldoende maatschappelijke krachten weten te mobiliseren. We werken er hard aan om dat te bereiken.

De procedures die op initiatief van Achmea Rechtsbijstand worden gevoerd
Achmea Rechtsbijstand is al heel snel zelf een aantal procedures over de oversluitvergoedingen gestart, buiten Oversluitclaim om. In drie gevallen heeft de rechter in eerste aanleg een uitspraak gedaan. Deze uitspraken zijn helaas niet positief. We hebben begrepen dat in twee gevallen hoger beroep is ingesteld.

In geen van deze zaken had de klant zijn lening echt afgelost. Het ging in alle drie de gevallen om een tussentijdse rentewijziging, waar de klant in één geval bovendien van had afgezien. Als belangrijkste inhoudelijke argument is in deze procedures naar voren gebracht dat de wijze waarop de oversluitvergoedingen berekend worden, niet transparant is. Er zijn echter vele partijen die prima in staat zijn om de oversluitvergoedingen te berekenen. Het argument is dan ook afgewezen. Volgens ons moet juist niet gesteld worden dat de berekeningswijze van de oversluitvergoeding ondoorzichtig is. Integendeel, we begrijpen prima hoe die berekeningswijze in elkaar steekt. Waar het om gaat is dat die sterk in het nadeel van de consumenten is. Dat dient per hypotheekproduct te worden uitgewerkt en onderbouwd. Dat is in deze drie procedures voor zover uit de gepubliceerde vonnissen blijkt, nauwelijks gebeurd. Wij weten niet of Achmea Rechtsbijstand ook nog zaken heeft opgestart waarin het om echte vervroegde aflossingen gaat en of men in hoger beroep zal blijven stellen dat de berekeningswijze niet transparant is. Het lijkt er in ieder geval op dat in deze drie zaken het centrale punt van Oversluitclaim geen belangrijke rol heeft gespeeld. In onze eigen (voorbeeld)procedures worden onze argumenten uiteraard wel uitgebreid aan de orde gesteld.

Individuele dossiers
We merken dat sommige van onze deelnemers behoefte hebben aan meer informatie over hun eigen dossier. Dat begrijpen we natuurlijk heel goed. Maar meestal is het antwoord dat we nog weinig kunnen zeggen over hun dossier omdat we daar op dit moment nog niet mee bezig zijn. We moeten er eerst voor zorgen dat er gunstige rechterlijke uitspraken komen en dat de banken bereid of gedwongen zijn om tot collectieve regelingen te komen. Dan komen de individuele dossiers van de betreffende deelnemers vanzelfsprekend aan bod. Zoals gezegd, dit is een kwestie van lange adem. Als wij meer informatie over uw individuele zaak hebben, dan hoort u dat uiteraard van ons.

Wij vragen er begrip voor dat wij niet altijd in staat zijn om (direct) op alle e-mails die wij ontvangen, te reageren. Wij kunnen vaak niet op vragen over uw individuele dossier ingaan. Dat is geen onwil, maar heeft te maken met ons beperkte budget en kleine organisatie. Wij lezen wel alle berichten die wij binnenkrijgen, en trekken aan de bel als er iets niet goed loopt.

Ter samenvatting: er gebeurt een hoop op het moment. De (voorbeeld)procedures van Oversluitclaim zelf zullen eind dit jaar of begin volgend jaar tot een eerste uitspraak van de rechter leiden. Door onze ondersteuning van deelnemers bij het aanmelden en onder de aandacht brengen en houden van zaken bij hun rechtsbijstandverzekeraars, zullen er potentieel duizenden claims ingediend worden die tot duizenden rechtszaken kunnen leiden. Ook is het onderwerp onder de aandacht van Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond gekomen en verwachten we binnenkort nieuws over de rechtszaak die zij voeren. Hoe meer partijen druk uitoefenen op de banken, hoe groter de kans wordt dat de banken zullen gaan schikken en iedereen zijn geld terugkrijgt.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Oversluitclaim stuurt u vandaag ook nog een andere e-mail, waarvoor wij graag uw aandacht vragen. In verband met mogelijke verjaring, is het van belang uw bank of andere geldverstrekker een stuitingsverklaring te sturen. In de andere e-mail die u vandaag van ons krijgt, leest u hier meer over.